SERVIER - EWA CIEPAŁOWICZ

SERVIER - EWA CIEPAŁOWICZ


W firmie Servier wierzymy, że zrównoważony rozwój przejawia się w każdym aspekcie działalności – bez względu na to, czy chodzi o produkcję leków, działalność naukową, relacje z pacjentami, czy ekologię. Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju ewoluuje, jednak najprościej mówiąc jest to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. I tak właśnie staramy się działać. 

Jako firma farmaceutyczna zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Działamy w branży, która ma wielki wpływ na społeczeństwo – na zdrowie i życie pacjentów oraz na środowisko. Akcja „Operacja Czysta Rzeka” doskonale wpisuje się w nasze podejście do ochrony środowiska naturalnego. Nasza firma angażuje się w ochronę środowiska poprzez zachowanie zasobów naturalnych, zarządzanie odpadami oraz walkę z globalnym ociepleniem. Dlatego angażujemy się w  konkretne i wymierne działania prośrodowiskowe, takie jak np. akcja „Operacja Czysta Rzeka”, chcemy tym samym edukować naszych pracowników i wpływać na ich zachowania i postawy wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyjemy, z którego korzystamy, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia. 


- Jakie działania podejmuje Servier Polska w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 


Troska o środowisko to jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju firmy Servier. Nasza firma systematycznie wprowadza kolejne działania, mające na celu coraz efektywniejsze ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Strategią Grupy w odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz zgodnie z zobowiązaniami COP21 (Conference Of the Parties tj. 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu') jest zmniejszenie globalnych emisji CO2 firmy o 25% do 2030 r.

Firma Servier stale dąży do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisku, m.in. poprzez dążenie do zmniejszenia emisji CO2 oraz coraz lepsze zarządzanie energią. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej zarówno w budynku biurowym, jak i pomieszczeniach produkcyjnych. W 2018 r. Zakład Produkcyjny Servier-Anpharm przystąpił do Koalicji 5 frakcji, działającej na rzecz efektywnej zbiórki odpadów. Zobowiązaliśmy się do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Uruchomiliśmy projekt Zielona Fabryka, w ramach którego realizujemy program „Zero na Wysypisko” (żadne z opadów nie trafiają na wysypiska), czy działania angażujące pracowników (np. w sadzenie roślin, czy prowadzenie Szkółki roślin z dobrej ręki). Od 2019 r. w biurze firmy Servier działa nowy system segregacji odpadów. Chcąc zachęcić pracowników do właściwej zbiórki odpadów, zorganizowano spotkanie edukacyjne z zewnętrznym ekspertem środowiskowym, który opowiedział o roli odzyskiwania odpadów i zachęcił do właściwej segregacji w biurze, a także w swoich domach. Dzięki inicjatywie i wdrożonemu systemowi udaje się obecnie odzyskiwać około 80% wytworzonych w biurze odpadów. Kolejnym krokiem w kierunku tworzenia ekologicznego miejsca pracy była rezygnacja z wody w plastikowych butelkach w całej organizacji. Tym samym rozpoczęto działania edukacyjne dla pracowników dotyczące picia warszawskiej kranówki. Przeprowadziliśmy badania wody płynącej w kranach w biurze oraz wprowadziliśmy nowe dystrybutory, które dostosowują wodę z kranu do preferencji pracowników (woda zimna, gazowana, gorąca i wrzątek).


- Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem?


Firma Servier zamierza zorganizować szereg aktywności mających na celu przyspieszenie redukcji emisji oraz współpracę wokół działań prośrodowiskowych. W 2021 r. w grudniu w naszym zakładzie produkcyjnym potwierdziliśmy naszą zgodność działania na rzecz ochrony środowiska w zakresie zarządzania energią według systemu ISO 50001:2018 i ponownie otrzymaliśmy certyfikat! Nasze działania w tym zakresie wpisują się w realizację celów Agendy 2030, w szczególności: Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu; Cel 15 Życie na lądzie.

Planowane jest ukierunkowanie wolontariatu pracowniczego na działania proekologiczne, czy działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony środowiska w ramach partnerstwa i wykorzystania synergii firm Servier Polska, Egis i Zakład Produkcyjny Servier-Anpharm – promocja rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz umożliwienie lokalnej firmie wdrożeniowej prezentacji swoich produktów i usług w zakładach produkcyjnych Grupy Servier na świecie. Stojąc w obliczu kryzysu klimatycznego, zaniku bioróżnorodności i wielu wyzwań społecznych, gdzie wszystko jest ze sobą połączone, nie możemy pozostać obojętni na wpływ jaki mamy na otoczenie.


Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej i CSR